Källhantering

Källhantering

Varför källhänvisa?

När man skriver ett arbete är det viktigt att ange var man har hittat informationen. Det kan göras på ett ganska standardiserat sätt genom att använda olika sorters referenssystem. Att källhänvisa är ett sätt att vara öppen med vilka källor du använder som stöd för din text. Genom att använda dig av och redovisa tillförlitliga källor ökar din trovärdighet och källhänvisning gör det även möjligt för andra att hitta till samma material som du har använt.

Att basera sitt arbete på andras källor utan att ange varifrån informationen kommer eller att presentera den som sin egen kallas plagiat och kan räknas som fusk beroende på vilka krav din lärare har på källhänvisningar i ditt aktuella arbete.

Att öva på att använda källor och att redovisa dem korrekt är en viktig del av att förbereda sig för högre studier. Där är källhänvisning särskilt viktig då det är viktigt att vara öppen med varifrån man får sin information. Även om du inte ska läsa vidare är det i allmänhet bra att kunna använda och redovisa källor som ett retoriskt redskap: man blir mer trovärdig om man grundar sina påståenden på fakta.

 

Referat

När du skriver ett arbete är det viktigt att du skriver med egna ord och inte kopierar texter rakt av vilket räknas som plagiat och fusk. Det vanligaste sättet att återge en text med egna ord är att skriva en kort sammanfattning av en hel eller delar av en text samtidigt som man är öppen med att man använder sig av en källa: detta kallas referat.

 

Källhänvisning: Olika stilar och olika källor

Det första du ska tänka på vid källhänvisning är att ta reda på vilket referenssystem din lärare vill att du ska använda dig av. Olika ämnen har olika traditioner för källhantering. Exempel på olika stilar eller ’referenssystem’ är American Psychological Association (APA), Oxford och Harvard som alla skiljer sig åt i hur de redovisar källor. Därefter är det viktigt att du är medveten om vilken källtyp du har att referera till. Källhänvisningarna inom en viss stil skiljer sig åt när det gäller olika källtyper som exempelvis tidningsartiklar, böcker och webbsidor.

En annan sak att tänka på är att referenssystem hela tiden utvecklas. Även om du skulle lära dig använda en viss referensstil utantill kan den alltid komma att uppdateras. Därför rekommenderar jag alltid att du använder någon guide eller vänder dig till din lärare för att ta reda på hur du ska använda ett visst referenssystem eller vilka krav som finns på just din uppgift.

 

Guider till några vanliga referenssystem:

APA

Harvard

Oxford

 

Citat

Citat kan användas i flera olika sammanhang. Dels för att det ibland kan vara svårt att formulera om en text och dels kan man vilja visa på något speciellt någon har skrivit eller sagt och återge detta exakt.

Det citerade ska återges ordagrant och dessutom sättas inom citattecken ” ”. Om man vill utelämna vissa ord eller meningar i mitten av citat anger man det med […].

Vilket referenssystem du använder bestämmer exakt hur du bör ange ett citat men i allmänhet är det förutom att använda sig av citattecken vanligt att göra indrag och förminska texten på längre citat och att ange författare, år och sidnummer om du citerar från en bok.

 

Fotnoter

Fotnoter är ett sätt att källhänvisa i texten där du inte får samma avbrott med långa parenteser utan istället använder en fotnot efter varje stycke där en viss källa har använts, varefter en lista med referenser hamnar längst ner på sidan. Efter varje stycke sätter du in en fotnot (Infoga – Referens – Fotnoter och slutkommentarer). Slutkommentarer är där du sätter in själva källhänvisningen.

 

Källkritik


Källkritik kallas det när man granskar en källa för att bedöma dess trovärdighet och användbarhet. Tips på vad man kan tänka på för att bedöma en källa är:

  • Vem är upphovspersonen?
  • Vilken expertis har hen?
  • Tillhör upphovspersonen någon organisation?
  • Varför har informationen publicerats?
  • Finns samma information på flera ställen? Var är ursprungskällan? Står det varifrån informationen ursprungligen kommer?
  • Vad är ditt syfte med att använda källan? Vill du undersöka personers åsikter om ett ämne eller hitta fakta om ett ämne?

 

Källtillit

Källkritik handlar inte om att vara misstänksam mot allt. Många konspirationsteoretiker använder faktiskt källkritiska metoder för att kritisera trovärdiga källor som exempelvis forskning. Forskning och journalistik följer vissa etiska och metodologiska riktlinjer vilket gör att de är mer trovärdiga än andra källor. En bra inställning kan vara att tänka i termer av trolighet. Vad är troligt utifrån den informationen som finns? Om det saknas tillräcklig information inom ett ämne kan man avvakta med att göra en absolut bedömning tills mer information finns tillgänglig.

Läs mer om källtillit.

 

Forskning

Forskningspublikationer är de mest trovärdiga källorna eftersom att de följer en viss metodik. De publiceras av experter på sitt område, refererar till vilken tidigare forskning de bygger sin forskning vidare på. Dessutom genomgår forskning så kallad peer-review process vilket innebär att materialet och deras forskningsmetodik granskas av andra experter inom samma område innan publicering. Samtidigt är forskning en långsam process vilket gör att all information inte publiceras av forskare.

 

Nyheter

Nyheter publiceras av journalister. Journalister följer etiska riktlinjer i sitt arbete vilket gör dem trovärdiga. På journalistföreningens hemsida hittar du mer information om vilka etiska regler journalister följer. 
 

Övriga tips:

Automatisk referens till din referenslista

Enklast skapar du bokreferenser genom att gå in på databasen Libris och där söka upp boken. Du ser då en flik ”skapa referens” där du går in och kan t. ex. kopiera referensen enligt Harvard eller något annat referenssystem. Tänk på att alltid kontrollera referensen. Då de flesta referenser skapas automatiskt kan det bli fel eller avvikelser från just det referenssystemet du använder.

 

Källkritik från UR:

Spellista med alla URs videor om källkritik

 

Bilder

Bilder har stark upphovsrätt: Fria bilder hittar du t. ex. på Wikimedia commons. Ta alltid reda på vad som gäller för bilden, hur du anger källa och uppskattning, credit, till fotografen. Bilder bör ha en bildtext som tydligt anger vad bilden föreställer och varifrån bilden har hämtats. Bilder kan i vissa fall även förtecknas i källförteckningen.

 

Om du behöver mer hjälp

... är du alltid välkommen att kontakta biblioteket. Kom till biblioteket eller boka en tid för att få hjälp med dina källhänvisningar eller hur du ska tänka i dina bedömningar av en källa:

Mail: alicia.olsson@nybro.se

 

Språk